Od symbolismu k abstrakci

FV roce 1892 František Kupka začíná studovat na Akademii výtvarných umění ve Vídni pod vedením proslulého malíře Augusta Eisenmengera (1830–1907), příslušníka nazarénské školy. Během vídeňského pobytu si rozšiřuje své vzdělání v nejrůznějších oborech. Seznamuje se s německou (Schopenhauer, Nietzsche) a řeckou filozofií (Platón), klasickou literaturou (Dante, Heine, Milton) a studuje vědecká pojednání o anatomii, astronomii, chemii, přírodních vědách. Zajímá se o teozofii, okultní spisy, fascinuje jej Tolstoj. Stejně jako v Praze si přivydělává jako spiritistické médium. Naváže přátelství s malířem, hudebníkem a zastáncem přírodní filozofie Karlem Wilhelmem Diefenbachem (1851–1913). Pod jeho vlivem se z Kupky stává zastánce zdravého způsobu života, tzn. dostatku pohybu a vegetariánské stravy. Maluje symbolistické dílo Poslední sen umírajícího Heina (kolem 1894), které mu je svěřeno poté, co zakázku odmítne Diefenbach. Získává pozornost rakouské císařovny Alžběty a tento úspěch mu vynese několik zakázek na portréty rakouské šlechty. Přivydělává si též hodinami kreslení a naváže vztah s jednou ze svých studentek, Dánkou Marií Bruhnovou, módní návrhářkou. Společně cestují do Dánska, Kupka sám pak do Norska, Švédska. V roce 1894 v jejím doprovodu poprvé navštíví Paříž. U Diefenbacha navazuje hluboké přátelství s budoucím galeristou a obhájcem díla malíře Schieleho Arthurem Roesslerem (1877–1955), studentem filozofie a dějin umění. Setrvává s ním v bohaté korespondenci, probírá své umělecké směřování. Zde začíná vznikat jeho uvědomění ohledně nepotřebnosti „předmětu“ v malbě a zároveň možnosti člověka pociťovat radost už jen z možnosti vidět barvy a linie.

Podniká cesty do Londýna, Prahy a Mnichova. Paříž jako místo pro svoji stálou tvorbu vyhledal mezi lety 1895 a 1896 a usadil se na Montmartru. Krátce navštěvuje Académie Julian, studuje u Jeana-Pierra Laurense v École des beaux arts, poté se věnuje samostudiu. Vydělává si módními kresbami např. pro časopis Harpers Bazar. Ustaluje tím své majetkové poměry a často navštěvuje krajana Alfonse Muchu (1860–1939). Pronajímá si domek se zahradou nedaleko Paříže a namaluje zde obraz Knihomol (Biblioman) (1897), předobrazem jeho posta-vy je Kupkův přítel Jelínek i Kupka sám. Obraz vystavil s českým Spolkem výtvarných umělců Mánes v Paříži na Salonu Národní společnosti výtvarných umění. V tomto období vzniká též obraz Druhý břeh (1895) „ . . . namaloval jsem též krajinné motivy, kde byl „druhý břeh“ – k tomu mě něco táhlo, cítil jsem, že mi kyne jakýs nový život, ale tento byl stále za vodou, za černou vodou.“

Stále rozšiřuje své vzdělání a navštěvuje přednášky z přírodních věd a filozofie. Marie umírá ve Vídni na rakovinu a Kupkovi, který s ní setrval až do konce, odkazuje malé dědictví, za které si po návratu do Paříže pronajímá ateliér na Montmartru. Zde se zamiluje do tmavovlasé tanečnice a modelky Gabriely. Věnuje se kresbě, vytváří plakáty pro montmarterské umělce, seznamuje se s anarchisty a proniká do satirické kresby.

V roce 1900 se na Montmartru přestěhuje do sousedství malíře Jacquese Villona (1875–1963) a jeho dvou bratrů Raymonda a Marcela Duchampových. S obrazem Balada. Radosti života (1901–1902), kde je znatelný vliv impresionismu a neoimpresionismu, se zúčastní Světové výstavy v americkém Saint Louis a získá za něj zlatou medaili (1904). Mezi lety 1900 a 1903 vytváří soubor čtyř grafických listů s názvy Vzdor (Černý idol), Lekníny (Počátek života), Cesta ticha I a Cesta ticha II, ve kterých klade filozofické otázky jako člověk i jako umělec a na které hledal odpovědi mimo jiné též prostřednictvím teozofie.

V roce 1904 se František Kupka seznámil s bývalou modelkou sochaře Rodina, Eugénií Straubovou, svou budoucí ženou. „Nini“ byla tehdy manželkou alsaského důstojníka a matkou tříleté holčičky Andrée a Kupka u nich pobýval v jedné domácnosti. Sňatek uzavřeli 15. března 1910. Paní Kupková prosazovala intenzivně manželovo dílo a zastupovala jej při řadě jednání. Koordinovala zakázky a zajišťovala mu prostor na soustředění a práci. Roku 1905 přijal Kupka objednávku k výzdobě své první bibliofilské knihy a začal kreslit erotické kresby a akvarely k Písni písní (1905), věnoval je pak své ženě Nini. Postupně připravil pro vydání Erínye (1906) od Leconta de Lisle, Aristofanovu Lysistratu (1908, vydání 1911) a Aischylova Prométhea (1908, vydáno 1924). Na jaře roku 1906 se manželé Kupkovi a jejich soused Jacques Villon i se svými bratry přestěhovali do Puteaux na předměstí Paříže. Společně s nimi a dalšími malířskými sousedy Metzingerem a Picabiou založili tzv. skupinu z Puteaux, kde diskutovali o kubismu, futurismu a zlatém řezu. Kupka se intenzivně věnoval práci a soustředil své síly na postupný přechod k abstraktní tvorbě.

Pobyty u Středozemního moře a v Bretani v prvních letech dvacátého století inspirují Františka Kupku k motivům koupajících se žen. Fascinují ho místní skály a smaragdové moře. Jeden z akvarelů zachycujících tuto tematiku věnovala při své návštěvě Dobrušky v roce 1934 paní Kupková místnímu muzeu. Pro účast na svém prvním Podzimním salonu v Paříži vybírá obraz Podzimní slunce (1905–1906), figurální kompozicí tří žen, grácií, který je kritiky hodnocen poměrně přísně. Mezi jeho nejznámější díla z daného období se řadí pohled do parkového interiéru V bouloňském lesíku (1907). Odpoutává se od symbolismu a zařazuje do svých děl prvky expresionismu, např. portrét čtenáře v křesle Žlutá škála (1907). Barevná exprese jeho obrazů se nadále stupňuje, hledá nové barevné plochy, dynamiku, uplatňuje motivy hudby a pohybu – např. Voda (Koupající se) (1906–1909), pohybové fáze – např. Žena trhající květiny (1909–1911) a prolínání zážitků. Začíná se studiemi k obrazu Děvčátko s míčem (1908), kdy mu za model slouží manželčina dcera Andrée. Zajímá se o Marinettiho Manifest futurismu z roku 1909, dále rozvíjí možnosti vyjádření pohybu i statických poloh. Maluje obraz Klávesy piána. Jezero (1909), kde zkoumá vertikální linie a mizí z něj figurativní prvky, předznamenává jedno z jeho prvních abstraktních děl, Nocturno (1911). Ve stejném období objevují abstrakci další umělci, především Vasilij Kandinskij (1866–1944) a Kazimir Malevič (1879–1935). Spolu s nimi je dnes František Kupka považován za jednoho ze tří hlavních zakladatelů abstrakce.

V roce 1910 zmiňuje v dopise příteli A. Roesslerovi, že má v úmyslu sepsat svoje umělecké postoje, začala tak vznikat jeho kniha Tvoření v umění výtvarném. Tentýž rok je jmenován členem České akademie věd a umění. Jmenování pro něj znamená též finanční jistotu nezbytnou pro jeho malířskou tvorbu.

Na Podzimním salonu v roce 1912 vystavuje mezi kubisty dvě nefigurativní plátna Amorfa. Dvoubarevná fuga (1912) a Amorfa. Teplá chromatika (1911–1912). Dobová kritika je díly šokována a nepřijímá je kladně. Jedná se o první abstraktní umění představené veřejnosti. Zároveň Kupka vystavuje na Salonu Zlatého řezu vedle kubistických umělců. Den po vernisáži Guillaume Apollinaire (1880–1918) přednáší před Kupkovými plátny přednášku o „rozpolcení“ kubismu a nastiňuje ideu orfismu, kdy se umělec pokouší vyvolat odlišným způsobem vjemy a pocity identické či podobné s uměním jiného typu. V duchu orfismu se Kupka dle svých slov snaží najít „něco mezi zrakem a sluchem a vytvořit fugu z barev, tak jak se to podařilo Bachovi v hudbě.“

Kresby se satirickou tematikou připravuje František Kupka od roku 1899 pro časopisy, např. La Plume, Cocorico nebo Der Tag. O dva roky později kreslí poprvé pro periodikum L’Assiette au Beurre. Je uznáván pro svůj kreslířský talent a inovátorský přístup, publikuje v berlínském, vídeňském a pražském tisku a často kresbami obesílá výstavy. V Paříži si dopisuje nadále s přítelem Macharem a ilustruje jeho básnické sbírky. S Muchou společně prezentuje svá díla na světové výstavě v Paříži v roce 1900 v oddělení zahraničních malířů, např. grafikou Blázni (1899), vystavuje v Mánesu v Praze a v pavilonu Secession ve Vídni.

V letech 1904 až 1905 navazuje spolupráci s anarchistickým historikem a geografem Élisée Reclusem (183–1905) a začíná tvořit ilustrace pro jeho šestisvazkovou dějepisnou a zeměpisnou encyklopedii Člověk a země (L’Homme et la Terre) (1905–1908). Kupka pro ni vytvořil soubor 105 ilustrací, na svou dobu velmi moderně pojatých, kde se velmi blízko přiblížil abstrakci jako takové. Jedná se o nejrozsáhlejší Kupkovu ilustrátorskou­ práci.

V roce 1919 se Kupka seznámil s pražským továrníkem židovského původu Jindřichem Waldesem (1876–1941) ve svém ateliéru v Puteaux. Znovu se potkali v okamžiku, kdy Kupka s manželkou Eugenií dorazili do Prahy na zahájení výstavy Obrazy z bojišť Francie. Navázali přátelství, které trvalo až do roku 1938. Kupka pro Waldesovu továrnu vytvořil reklamní plakáty a slavné logo znázorňující ženu se spínacím knoflíkem značky Koh-i-noor. Pro Waldesův měsíčník stejného názvu napsal Kupka k otištění v roce 1941 krátkou úvahu o abstraktní tvorbě. Waldes byl velkým sběratelem uměleckých děl, mecenášem, do své kolekce zařadil i Kupkovy obrazy. Zároveň mu je pomáhal prodávat v Americe. Díky tomu Kupka nabyl finanční jistoty a mohl se soustředit na tvorbu. Nechal se inspirovat gotickými okny katedrály v Chartres a její okolní krajinou, kterou navštívil v roce 1920. Pro zdravotní komplikace několik měsíců netvořil. O rok později jej navštěvuje ve Francii Waldes a utvrzuje jej ve svém přátelství, poskytuje mu též finanční podporu.

Nakladatel Jacques Povolozky otevřel ve své galerii roku 1922 první Kupkovu výstavu: Francois Kupka – Malby bílé a černé. Výstava byla kritiky přijímána velmi dobře. Téhož roku vyšla také jeho monografie, jejímž autorem byl Louis Arnauld-Grémilly. Ten Kupkovo jméno navždy spojil s orfismem, se snahou zachytit v obrazech nejen tvar, ale i zvuk, světlo a dojem. Kupka se stal průkopníkem tohoto směru, ale brzy začal experimentovat s barevnými spektry a dospěl až ke zcela abstraktním tvarům.

V roce 1922 se Kupka stal externím profesorem na Akademii výtvarných umění v Praze se zvláštním statutem detašovaného profesora v Paříži. Jeho úkolem bylo seznamovat české stipendisty s uměním v Paříži, francouzskou kulturou a historií. Zde se také setkal s českou malířkou Věrou Jičínskou, která v letech 1931–1947 pobývala v Dobrušce. V říjnu roku 1922 byl také pozván výtvarnou Akademií do Prahy, aby zde pronesl cyklus přednášek „O psychologii umělce“. V Praze bydlel u manželů Waldesových.

V listopadu roku 1926 Kupka vydává svým vlastním nákladem čtyři řady dřevorytů znázorňující morfologické typy pod názvem Čtyři příběhy černé a bílé. V rámci členění celého alba do čtyř oddílů – vertikální, lineární, diagonální a kruhovité Kupka vytvořil jakéhosi průvodce po vztazích mezi formami, jak je chápal a rozvíjel na svých obrazech. Vizuálně doplňuje jeho teoretický text Tvoření v umění výtvarném, ve kterém uvádí: „Umělec musí hledat a nalézat prostředek, jak vyjádřit hmotnou podobu všech hnutí a stavů svého vnitřního života a zachytit v ní všechny abstrakce.“ V roce 1926 přichází uznání Francie v podobě jmenování důstojníkem řádu Čestné legie.

V polovině 20. let se v jeho díle objevují tzv. mašinismy — inspirace stroji, technickým výdobytky doby, doprovázenými též výstižnými názvy obrazů. Např. Ocel pije, Destilační přístroj nebo Synkopová sklenice piva.

Na počátku 30. let provází Františka Kupku deprese a zdravotní potíže. Přijímá pozvání Waldese a cestuje do Prahy. Ve své práci se stále více věnuje geometrické i čisté abstrakci. Pobývá na Korsice. Zkraje roku 1931 je vyzván nizozemských umělcem, teoretikem a propagátorem abstraktního umění Theo van Doesburgem k účasti na založení společnosti nefigurativních umělců, mezi nimiž byl Herbin, Giacometti a Hélion. Vzniká spolek Abstraction – Création, který vydává vlastní revue, jeho členem byl Kupka až do roku 1934, kdy jej opouští. Následující rok jej navštěvuje ředitel Muzea moderního umění v New Yorku (MoMA) v ateliéru v Puteaux a zve k účasti na připravované výstavě Cubisme and Abstract Art. Později muzeum zakoupí několik jeho obrazů a Kupka k tomuto nákupu muzeu věnuje velký soubor studií k Dvoubarevné fuze. Společně s přítelem Muchou vystavuje v galerii Jeau de Paume v Paříži.

Během druhé světové války se Kupka stáhl do ústraní a pobýval v Beaugancy v údolí řeky Loiry, po jejím konci se opět vrátil do Puteaux. Stal se uznávaným malířem. U příležitosti 75. narozenin v roce 1946 se konaly dvě Kupkovy výstavy v Praze. Jeho grafické dílo vystavila Národní galerie a celková retrospektiva díla proběhla v SVU Mánes, ke katalogu Kupka napsal vlastní předmluvu. V témže roce získalo Československo do sbírky čtyřicet jeho děl. V roce 1947 Kupka naposledy zavítal do místa svého mládí a představitelům Dobrušky věnoval obraz svého otce Václava Kupky s přáním, aby visel v místech, kde otec pracoval.

Ke konci života se Kupka nechal zastupovat galeristou Louisem Carré, který mu v roce 1951 uspořádal výstavu ve své galerii v New Yorku. V Paříži se v roce 1953 uskutečnil první Salon nových skutečností, kde Kupka vystavoval pravidelně až do své smrti. Malý Kupkův obraz, který obdržel v roce 1956 Jan Mládek darem, probudil v jeho paní zvědavost a vyhledala proto jeho autora v ateliéru v Puteaux osobně. Setkání s krajankou Kupku těšila, sdíleli společné životní osudy a postoje a paní Medě se otevřela cesta k poznání a pochopení abstraktního umění. Dala si za cíl udělat Kupku slavným tak, jak si zaslouží. Meda Mládková vybudovala jednu z největších soukromých sbírek jeho díla na světě, která je od roku 2003 k vidění v Museu Kampa v Praze.

František Kupka vzbuzoval svým uměním ohlasy u současníků, ovlivnil budoucí generace a jeho odvážný přístup se promítnul s odstupem 100 let také na vizuálu kolekce sportovního oblečení určeného pro reprezentanty České republiky na olympiádě v Londýně v roce 2012. Motiv Amorfy. Dvoubarevné fugy (1912) jako inspiraci doporučil akademický malíř Milan Jaroš. Pro olympioniky bylo hledáno propojení olympismu a umění. Kupka byl vlastenec, malíř, na obrazu dominují národní barvy a téma sportu se odráží v námětu obrazu – dívky hrající si s míčem. Dílo vznikalo čtyři roky, stejnou dobu jako trvá olympijský cyklus.

Obraz Kupka představil na Podzimním salonu v Paříži v roce 1912, kde mezi kubisty vystavil dvě nefigurativní plátna – Amorfa. Dvoubarevná fuga (1912) a Amorfa. Teplá chromatika (1911–1912). Obrazy jsou inspirovány hudbou skladatele Johanna Sebastiana Bacha. Jednalo se o první abstraktní umění představené veřejnosti.

Poštovní známky, arch, série Umění na známkách — F. Kupka: Balada (Radosti života), 1901–1902.
Studie k Radostem, výběr z konvolutu kreseb, komb. tech. (tužka, barevné tužky) na papíře, 1902.
Cesta ticha II, barevná akvatinta na papíře, 1903.
V zahradě, olej na lepence, 1906.
Růžový klobouk, olej na plátně, 1907–1909.
Moře na francouzském jihu, akvarel na papíře, 1905.
Lesní interiér, kvaš na lepence, kolem roku 1907.
Poštovní známka, detail archu – F. Kupka: Klávesy piana. Jezero, 1909.
Cocorico, kombinovaná technika na papíře, 1900.
Blázni, litografie, 1889.
Návrh, akvarel na papíře, kolem roku 1905.
Ilustrace ke knize J. S. Machara Zde by měly kvést růže, komb. tech. (tuš, tužka, akvarel) na papíře, 1901
Poštovní známka, arch, série Umění na známkách — F. Kupka: Ženská pro Galliena (Herečka z kabaretu), 1909.
Hlava ženy (Studie k obrazu Růž na rty), kresba tužkou, kolem 1908.
Návrh pro encyklopedii Člověk a země, kvaš na papíře, 1905–1908.
Koh-i-noor Magazín, roč. IV., č. 41, květen 1933.
Studie ke kruhovitým a přímočarým, kvaš na papíře, 1931–1935.
Abstrakce, černý a bílý kvaš na papíře, 1931–1933.
Tvoření v umění výtvarném, v českém překladu poprvé v roce 1923.
Černé disky, kvaš na papíře, kolem 1923, 28,5 × 36 cm.
Ocel pije, olej na plátně, 1927, 45 × 55 cm.
Kupka v Praze, 1934.
Kniha Český dům – Czech House Londýn 2012.
Prezentace motivu Amorfy. Dvoubarevné fugy na letních olympijských hrách v Londýně.
Poštovní známka ze série Umění na známkách — F. Kupka: Amorfa. Dvoubarevná fuga, 1912.